มอก.43-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top