มอก.41-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top