มอก.28-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สบู่ซักล้าง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top