มอก.25-2516

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top