มอก.19-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top