มอก.18-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top