มอก.12-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top