มอก.7-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หม้อสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top