มอก.2-2525

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top