หลอดมีบัลลาสต์ในตัว (คอมแพคฟลูออเรสเซนต์)

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดมีบัลลาสต์ในตัว (คอมแพคฟลูออเรสเซนต์)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top