รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดเครื่องซักผ้าประสิทธิภาพสูง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องซักผาถังคู่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top