รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขดลวดประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top