รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดตู้เย็นพาณิชย์ประสิทธิภาพสูง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตู้เย็นพาณิชย์ ประเภท Chest freezer ชนิดฝากระจก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top