กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องสูบน้ำครัวเรือน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสูบน้ำครัวเรือน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top