ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top