ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยเตาอบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาอบไฟฟ้า (Oven) ประเภทมีระบบตั้งอุณหภูมิขนาดตั้งแต่ 35 ลิตรขึ้นไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top