ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดโคมไฟฟ้าเพื่อในการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนค์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top