ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ขนาดเกินกว่า 1.5 ถึง 3.7 กิโลวัตต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top