ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดบัลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขดลวดประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการอนุรักษณ์พลังงาน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัลลาสต์ขดลวดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาดของบัลลาสต์ 18 วัตต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top