มาตรฐานการทดสอบรถจักรยนต์

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รถจักรยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top