มาตรฐานการทดสอบกระทะไฟฟ้า

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระทะไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top