มอก.2505-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top