มอก.2500-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าทอกันเปื้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top