มอก.2499-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปลาสเตอร์แบบม้วน : พลาสติก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top