มอก.2497-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top