มอก.2496-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top