มอก.2495-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กรดไขมันละหุ่งขจัดน้ำสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top