มอก.2493 เล่ม 1-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top