มอก.2489 เล่ม 2-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิธีทดสอบทินเนอร์ เล่ม 2 :การวิเคราะห์หาองค์ประกอบด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top