มอก.2489 เล่ม 1-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิธีทดสอบทินเนอร์ เล่ม 1 : การทดสอบสีเซย์โบลต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top