มอก.2487-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ : เรซินและคอมพาวนด์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top