มอก.2485-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-12 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากบริภัณฑ์ ที่ต่อเข้ากับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ ที่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามากกว่า 16 แอมแปร์ และไม่เกิน 75 แอมแปร์ต่อเฟส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top