มอก.2484-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-11 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าและการกะพริบ ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ -บริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ฃ 75 แอมแปร์ และ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top