มอก.2483-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-4 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิกในระบบ จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด มากกว่า 16 แอมแปร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top