มอก.2481-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top