มอก.2476-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top