มอก.2459 เล่ม 1-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดเกลียวหัวจมแบน (หัวแบบทั่วไป) กับหลุมสี่แฉก ชนิด H หรือชนิด Z - ผลิตภัณฑ์ขั้น A เล่ม 1 เหล็กกล้าชั้นสมบัติ 4.8

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top