มอก.2458-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดเกลียวหัวกะทะกับหลุมสี่แฉกชนิด H หรือชนิด Z - ผลิตภัณฑ์ขั้น A

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top