มอก.2457 เล่ม 1-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตัวยึด - รอยความไม่ต่อเนื่องที่ผิว เล่ม 1 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้างสำหรับใช้งานทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top