มอก.2454-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมแบบมีหน้าแปลน - อนุกรมขนาดเล็ก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top