มอก.2452-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดเกลียวพร้อมก้านไม่มีหัวเกลียวชนิดมีร่องผ่า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top