มอก.2441-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top