มอก.2436-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าสำหรับเสื้อเชิ้ต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top