มอก.2426-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top