มอก.2404 เล่ม 2-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คู่เต้าต่อเครื่องใช้สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 2 คู่เต้าเชื่อมโยงสำหรับบริภัณฑ์ในที่อยู่อาศัยและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top