มอก.2400-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าของยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top