มอก.2399-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top