มอก.2398 เล่ม 16-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องเซรามิก เล่ม 16 วิธีหาค่าความแตกต่างของสี

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top