มอก.2398 เล่ม 14-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top