มอก.2398 เล่ม 3-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องเซรามิก เล่ม 3 วิธีหาการดูดซึมน้ำ ความพรุนปรากฏความหนาแน่นสัมพัทธ์ และความหนาแน่นรวม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top